معارف کلامی شیعه: کلیات امامی
68 بازدید
ناشر: دانشگاه ادیان و مذاهب
نقش: نویسنده
شابک: ???-???-????-??-?
سال نشر: 1393
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
بررسی دیدگاه‌های کلامی شیعه امامیه در مورد مفهوم امامت و ویژگی‌های امام معصوم(ع) است. در این نوشتار در قالب چندین مقاله، ابتدا تعریفی از تشیع، انواع و مقومات آن ارایه شده و سپس جایگاه اعتقادی امامت نزد شیعیان بیان شده است. نویسنده نخست از منظری قرآنی به تبیین معنا و مفهوم امام و هویت امامت او پرداخته و ویژگی‌های امام و امامت قرآنی مانند: نصب الهی، عصمت امام و عهد الهی نسبت به امامت را بررسی نموده است. وی در ادامه از منظری روایی به مقوله امامت نگریسته و احادیثی از شیعه در زمینه خلقت امامان، عصمت آنان، منابع علم ایشان، عرضه اعمال بر امام، جایگاه اهل‌بیت(ع) و منزلت ائمه نقل نموده و به شرح اجمالی این روایات پرداخته است. بررسی مبانی عقلی امامت نزد شیعه، مرور کلی بر امامت در آثار و آرای کلامی شیعیان، امامت از منظر شیعه زیدیه و اسماعیلیه، امامت از دیدگاه اهل‌سنت، ولایت سیاسی ائمه اطهار(ع) از دیدگاه شیعه امامیه، ولایت تکوینی آنان، بررسی ابعاد علم امام، محدوده عصمت امامان شیعه و ضرورت وجود نص برای اثبات امامت از موضوعات دیگر مطرح شده در این نوشتار است که به صورت مقالات مستقل بیان شده است.